MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY MRI (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)